Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
 2. Dienst: alle cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen: opleiding.
 3. Gebrek: een fout in de Webapplicatie die ertoe leidt dat de Webapplicatie niet functioneert in overeenstemming met de overeengekomen Specificaties, dan wel het anderszins niet voldoen van de Webapplicatie aan de Licentieovereenkomst.
 4. Gebruiker: Opdrachtgever en/of een medewerker van Opdrachtgever die deelneemt aan een opleiding en/of voor risico en rekening van Opdrachtgever gebruik maakt van de Webapplicatie.
 5. Incident(en): een gebeurtenis die ertoe leidt dat Webapplicatie niet functioneert overeenkomstig het bedoelde gebruik.
 6. Kantoortijden: maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur, met uitzondering van nationale feestdagen.
 7. Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Van Loo en Partners op grond waarvan Opdrachtgever gebruiksrechten voor de Webapplicatie verkrijgt.
 8. Locatie: de fysieke plaats waar de opleiding wordt gegeven en/of de webapplicatie wordt gebruikt.
 9. Nieuwe versie: een opvolgende versie van de Webapplicatie met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.
 10. Ondersteuning: het verlenen van (telefonische) assistentie door helpdeskmedewerkers bij Incidenten, alsmede het adviseren over het gebruik en de functionaliteit van de Webapplicatie.
 11. Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 12. Update(s): een nieuwe release van de Webapplicatie, waarin tot dan toe bekende Gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
 13. Verwerken/verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op Persoonsgegevens, al dan niet door geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen.
 14. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens.

 

2. Algemeen en toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door Van Loo en Partners B.V. gevestigd te Zeist, handelend onder de naam: Van Loo en Partners.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Van Loo en Partners goederen, opleidingen en/of werkzaamheden van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, inclusief de licentieovereenkomst, alle eenmalige aankopen en alle (bij)bestellingen van (toegang tot) de Webapplicatie en/of de Website www.eloo.nl.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de Opdrachtgever de bijstand van de Van Loo en Partners heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
 4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Van Loo en Partners Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 6. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Van Loo en Partners verbonden zijn en/of op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Van Loo en Partners zijn betrokken.

 

Opleidingen

A1. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Van Loo en Partners en de Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van de door Van Loo en Partners opgestelde overeenkomst, door Van Loo en Partners en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Van Loo en Partners aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. Na ondertekening van de overeenkomst geldt een bedenktijd voor beide partijen van 14 dagen.

A2. Verplaatsing door de opdrachtgever

 1. Verplaatsen van de opleiding door de opdrachtgever kan tot vier (4) weken voor aanvang van de opleiding kosteloos. Bij verplaatsing van de opleiding tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt maximaal 50% van de opleidingsprijs berekend. Bij verplaatsing binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt maximaal 100% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.
 2. Bij opleidingen waarbij een doelstellend gesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van het doelstellend gesprek:
  1. Verzetten van het doelstellend gesprek is mogelijk mits het nieuwe doelstellend gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste opleidingblok.
  2. Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties; ter beoordeling van Van Loo en Partners.
  3. Verzetten (na toestemming Van Loo en Partners) is kosteloos tot 1 week voor aanvang van het eerste opleidingblok.
  4. Bij verzetten binnen 2 werkdagen voor aanvang van het doelstellend gesprek zal € 250,- in rekening worden gebracht.
 3. Indien het doelstellend gesprek meer dan 2 weken voor aanvang van het eerste cursusblok plaatsvindt, kan na een succesvol doelstellend gesprek (men wordt toegelaten tot cursus van inschrijving) een cursus niet meer kosteloos worden geannuleerd.

A3. Annulering door Van Loo en Partners

Van Loo en Partners heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag.

A4. Vervanging deelnemer

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan leverancier wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen van het persoonlijk doelstellend gesprek nog mogelijk is.

A5. Vervanging opleider

Van Loo en Partners kan ertoe beslissen dat een opleider vervangen moet worden door een andere opleider van Van Loo en Partners.  Indien dit noodzakelijk is – dit ter beoordeling van Van Loo en Partners – wordt de opdrachtgever z.s.m. in kennisgesteld. De vervanger voldoet aan dezelfde criteria als alle andere opleiders van Van Loo en Partners.

A6. Opschorting en ontbinding

Van Loo en Partners heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel C2.

A7. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Van Loo en Partners uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Van Loo en Partners, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Loo en Partners zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 2. Het auteursrecht van het door Van Loo en Partners gebruikte materiaal in opleidingen blijft van Van Loo en Partners. Het eigendomsrecht komt na gebruik aan de school, met dien verstande dat het daar benut mag worden voor de in de opleidingstrajecten gestelde doelen. Kopieerkosten van het gebruikte materiaal zijn voor rekening van de school.

A8. Overname van personeel

De werknemers/ZZP’ers van Van Loo en Partners zijn tijdens hun werkzaamheden voor de opdrachtgever en gedurende twee jaar na beëindiging van hun werkzaamheden aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Van Loo en Partners mogen verrichten. Op grond daarvan staat het de opdrachtgever niet vrij gedurende de voornoemde periode buiten Van Loo en Partners om, ex-werknemers/ZZP’ers van Van Loo en Partners in dienst te nemen, dan wel anderszins gebruik te maken van vergelijkbare diensten die zij ook namens Van Loo en Partners hebben uitgevoerd bij de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

A9. Annuleringsregeling

 1. Annuleren van een opleiding door de opdrachtgever kan tot vier (4) weken voor aanvang van de opleiding kosteloos. Bij verplaatsing van de opleiding tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt maximaal 50% van de opleidingsprijs berekend. Bij verplaatsing binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding wordt maximaal 100% van de opleidingsprijs in rekening gebracht.
 2. Indien er sprake is van een reservering van een externe locatie of van ingehuurde trainers en/of acteurs, geldt de door betreffende partijen gehanteerde annuleringsregeling.

A10. Geheimhouding

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Van Loo en Partners, haar medewerkers en de docenten. Allen tekenden hiertoe een geheimhoudingsverklaring.

 


B. Online diensten

B1. Aanvang, duur en einde overeenkomst online diensten

 1. De Licentieovereenkomst c.q. het gebruik van een Webapplicatie wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 1. wordt de Licentieovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de Licentieovereenkomst ten minste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt.
 3. Van Loo en Partners is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen op het moment dat:
  gebruiker meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
  b. Van Loo en Partners uit de omstandigheden moet afleiden dat de gebruiker niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen;
  c. de gebruiker zijn activiteiten staakt;
  d. de gebruiker geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard;
 4. De Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.
 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal gebruiker terstond het gebruik van de Webapplicatie staken en gestaakt houden. Tevens zal gebruiker na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot de Webapplicatie en zijn gegevens. Van Loo en Partners zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan gebruiker restitueren.
 6. De looptijd van de Overeenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van bijbestellingen door gebruiker tijdens de Overeenkomst.

B2. Gebruiksrecht online diensten

 1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst betreffende Online Diensten verleent Van Loo en Partners aan gebruiker het niet-exclusieve recht om de Webapplicatie gedurende de looptijd van deze Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering.
 2. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Gebruiker zal de Webapplicatie slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.
 4. Van Loo en Partners is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Webapplicatie. Van Loo en Partners zal gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Webapplicatie, een en ander naar oordeel van Van Loo en Partners.
 5. Gebruiker mag niet toestaan dat de Webapplicatie wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan gebruiker en haar gebruikers.
 6. Het is gebruiker niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

B3. Gegevens benodigd door Van Loo en Partners

 1. Gebruiker is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Van Loo en Partners overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct inrichten van de Webapplicatie, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Van Loo en Partners te stellen.
 2. Van Loo en Partners heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat gebruiker aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

B4. Ondersteuning webapplicatie

 1. Er wordt binnen elke school/locatie één beheerder aangewezen die contactpersoon is voor Van Loo en Partners als gaat om ondersteuning.
 2. Na de inrichting van de Webapplicatie ontvangen de gebruikers en de beheerder een training geven voor het (technische) gebruik van de Webapplicatie
 3. Van Loo en Partners levert telefonische ondersteuning bij het gebruik en het beheer van de webapplicatie en eventuele problemen die daarin door de gebruikers en/of de beheerder worden ondervonden. Dit gebeurt in eerste instantie door de beheerder via de telefonische helpdesk die bereikbaar is tijdens kantooruren.
 4. Van Loo en Partners zal zich inspannen voor de beschikbaarheid van de Webapplicatie en zal onderhoudswerkzaamheden zo veel mogelijk buiten kantooruren plannen.
 5. De werkzaamheden in het kader van oplossen van Incidenten zullen zo spoedig mogelijk doch binnen 24 uur aanvangen. Van Loo en Partners is echter niet gehouden een Incident op te lossen indien het Incident een oorzaak kent die buiten haar macht ligt, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt indien de software versie van de Webapplicatie DOT niet compatible is met de door de gebruiker gebruikte software en hardware, storingen bij derden etc.
 6. Van Loo en Partners is niet gehouden kosten te maken die verbonden zijn aan het oplossen van Incidenten die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door gebruiker en andere aan gebruiker of derden toe te rekenen omstandigheden.

B5. Back-up en dataherstel

 1. Van Loo en Partners zal zorg dragen voor periodieke back-ups van de met de gegevens opgeslagen via de Webapplicatie en bewaart deze gedurende een termijn van 3 maanden op een zorgvuldige wijze teneinde de vertrouwelijkheid, veiligheid en desnoods de beschikbaarheid van de gegevens te waarborgen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen waarbij de Webapplicatie en gegevens niet langer beschikbaar zijn ten gevolge van fouten of het verloren gaan van de technische infrastructuur zal Van Loo en Partners zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienstverlening voort te zetten.
 3. Indien zich omstandigheden hebben voorgedaan in de Dienstverlening, waarbij mogelijk verwerkingen teniet zijn gegaan of onbruikbaar zijn geworden, is Van Loo en Partners daarvoor niet aansprakelijk en vrijwaart de gebruiker Van Loo en Partners voor iedere verdere aansprakelijkheid van derden. Van Loo en Partners zal zich evenwel inspannen om zo spoedig mogelijk de tenietgegane informatie te herstellen.

B6. Updates en nieuwe veries

Van Loo en Partners zal van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de Webapplicatie. Hiertoe behoeft Van Loo en Partners geen (schriftelijke) toestemming van Opdrachtgever.

B7. Medewerking gebruiker

De verplichtingen van Van Loo en Partners op grond van deze Licentieovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de Dienstverlening, laten onverlet de verplichting van gebruiker tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekeninghoudend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden in de Dienstverlening, te voorkomen of te beperken. Gebruiker zal ervoor zorg dragen dat zijn personeel op adequate wijze gebruikmaakt van de Dienstverlening.

B8. Intellectuele eigendom

 1. In het kader van de Licentieovereenkomst worden geen intellectuele eigendomsrechten overgedragen door Van Loo en Partners aan opdrachtgever. De intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Van Loo en Partners en zijn als zodanig vastgelegd bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (boip.int).
 2. Van Loo en Partners behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke Van Loo en Partners gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met gebruiker, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 3. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de webapplicatie, adviezen, rekenmodellen en andere geestesproducten van Van Loo en Partners al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Van Loo en Partners op of in de Webapplicatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
 5. Van Loo en Partners is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Webapplicatie met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Webapplicatie. Het is gebruiker niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

B9. Verwerking persoonsgegevens

 1. Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Dienstverlening van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de daaruit voortvloeiende regelgeving, voor zover door Opdrachtgever aan Van Loo en Partners worden verstrekt via de Webapplicatie. Partijen stellen vast dat Opdrachtgever ‘Verantwoordelijk’ is en Van Loo en Partners ‘bewerker’ is in de zin van de Wbp.
 2. Van Loo en Partners verwerkt de persoonsgegevens slechts in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Van Loo en Partners committeert zich aan haar Privacyreglement.
 3. Van Loo en Partners heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
 4. Van Loo en Partners zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van gebruiker of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Van Loo en Partners in dat geval gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om gebruiker zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
 5. Indien Van Loo en Partners van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van gebruiker. Zij zal gebruiker zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die gebruiker redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.
 6. Van Loo en Partners zal gebruiker zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van verlies van of onbevoegde toegang tot Persoonsgegevens en gebruiker alle noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de gebruiker in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak en de omvang van het verlies of de onbevoegde toegang vast te stellen.
 7. Van Loo en Partners dient gebruiker in kennis te stellen van alle verzoeken met betrekking tot inzage in de Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene zijn ontvangen. Van Loo en Partners geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien gebruiker Van Loo en Partners daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

B10. Beveiliging

Van Loo en Partners neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend Beveiligingsniveau gelet op de gevoelige aard van de Persoonsgegevens die Van Loo en Partners Verwerkt namens en in opdracht van Opdrachtgever.

B11. Verplichtingen gebruiker

 1. Opdrachtgever is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Licentieovereenkomst de ‘Verantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 1 sub d Wbp.
 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Licentieovereenkomst in overeenstemming is met de Wbp.

C. Algemeen

C1. Prijzen en vergoedingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van Van Loo en Partners vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
 3. Van Loo en Partners doet op verzoek van Opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per schooljaar.
 4. Het honorarium van Van Loo en Partners c.q. de vergoeding van de Werkzaamheden is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 5. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld via de website www.eloo.nl of op enige andere wijze.
 6. Van Loo en Partners is gerechtigd de licentievergoeding jaarlijks aan te passen. Opdrachtgever verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze CBS Consumenten Prijsindexcijfer niet meer dan twee procent (2%) te boven gaan. Bij prijsstijgingen van meer dan twee procent (2%) boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Opdrachtgever de Van Loo en Partners Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging. Indien Opdrachtgever de Van Loo en Partners Overeenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt Opdrachtgever geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.
 7. De vergoeding die is verschuldigd volgens de Van Loo en Partners Overeenkomst is gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst verschuldigd, ongeacht of Opdrachtgever gebruik maakt van de Van Loo en Partners Diensten.

C2. Facturatie en betaling

 1. Facturering opleidingen zal maandelijks achteraf digitaal plaatsvinden. Reis- en verblijfkosten alsmede literatuur in verband met deelname aan een opleiding zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Facturatie online diensten zal plaatsvinden voor aanvang van de abonnementsperiode (meestal een (1) jaar), aan het begin van het schooljaar.
 3. Elke Factuur dient te worden voldaan binnen de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Van Loo en Partners alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

C3. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Van Loo en Partners is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van Loo en Partners zal Opdrachtgever zoveel mogelijk een (1) maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen, hetzij schriftelijk, hetzij via e-mail en/of de Website www.eloo.nl.
 2. Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Opdrachtgever de (licentie)overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel B1, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen 15 dagen na ontvangst van de mededeling van of namens Van Loo en Partners vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.
 4. Elke aankoop na de wijziging, dan wel de voorzetting van de (licentie)overeenkomst, houdt een aanvaarding in door Opdrachtgever van deze nieuwe voorwaarden.

C4. Aansprakelijkheid

 1. Van Loo en Partners spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig uit te voeren.
 2. Van Loo en Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-.
 4. Van Loo en Partners is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Van Loo en Partners zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 6. Van Loo en Partners is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van de (Licentie)overeenkomst dan wel handelen in strijd met de Wbp.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Van Loo en Partners tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekort schieten van gebruiker, Van Loo en Partners of door Van Loo en Partners ingeschakelde derden in de nakoming van de (Licentie)overeenkomst of overtreding van de Wbp en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van Van Loo en Partners vergoeden.

C5. Klachtenregeling

In eerste instantie maakt u het probleem/de klacht kenbaar aan degene, die het besluit heeft genomen of het probleem heeft veroorzaakt. Als die poging is gestrand, maak u de klacht binnen vier weken officieel schriftelijk kenbaar bij Van Loo Holding BV (eigenaar van Van Loo en Partners BV) 1e Hogeweg 192, 3701 HL Zeist. Van Loo Holding BV zal de binnenkomst van de klacht officieel bevestigen en uw klacht binnen drie weken in behandeling nemen.

C6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen Van Loo en Partners en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Utrecht.

C7. Klachtenprocedure

Van Loo en Partners hanteert een klachtenprocedure die opvraagbaar is via ons kantoor.


Zeist, juli 2018