Strategisch HRM in de school

Strategisch HRM in de school

De ontwikkeling van een strategisch HR-plan is voor een school essentieel. Wij hebben de deskundigheid en ervaring in huis om u als schoolleiding te helpen en te ondersteunen bij de implementatie van het HRM-beleid.

Daarbij gaan we uit van de vragen wat er nu en straks nodig is om in uw school succesvol aan HRM te werken en hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle medewerkers mee kunnen komen in de ontwikkeling. Kortom, wij denken graag met u en uw team mee en streven ernaar om in gezamenlijkheid concrete planvorming, adequate medezeggenschap en toekomstbestendige ontwikkelingen te realiseren.

De kernvraag bij strategisch HRM ligt in de strategie en dus in het helder krijgen van de visie op het onderwijs dat in de nabije toekomst gewenst en passend is voor de leerlingen van uw school.

 

Werkwijze

Met uw team stellen wij een concrete schets op, gebruikmakend van data waarover u al beschikt. Daarna helpen wij u om het beeld van de schets te vertalen naar een competentieprofiel bij de belangrijkste functies in uw school. Daaromheen ontwikkelen wij samen met u en uw medewerkers een invoeringsplan dat aansluit bij de context van uw school en de mogelijkheden die de verandercapaciteit van de school biedt. Wij hebben hiermee veel ervaring, kennen de wet- en regelgeving op dit terrein en kunnen putten uit talloze voorbeelden.

Werkwijze

Training

In onze training voor leidinggevenden en medewerkers neemt het voeren van gesprekken een belangrijke plaats in. Daarbij gaat het niet allen om de start-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken uit de gesprekkencyclus, maar ook om het voeren en voorbereiden van verzuimgesprekken en re-integratiegesprekken. Wij weten welke gesprekken lastig kunnen zijn en trainen u en uw medewerkers daarom effectief in doelmatige gesprekstechnieken. De leerdoelen van de deelnemers inventariseren we vooraf persoonlijk en het programma stellen we in detail op met u als opdrachtgever. De trainingen bevatten een theoretische basis en een deel gebaseerd op praktijksituaties waarbij lastige gesprekken worden nagebootst met behulp van de inzet van een trainer/acteur en een coach die ook de gehouden gesprekken gezamenlijk analyseren met de deelnemers.

Training

Inzet van onze digitale tools

Wij hebben digitale tools ontwikkeld die u tijdens of na de trainingen kunt inzetten voor het operationaliseren van uw HRM-beleid. Met deze tools kunt u effectief werken aan de kwaliteit van uw onderwijs en uw organisatie. Het gebruik is echter facultatief. De inzet van de tools is dus niet noodzakelijk voor het succesvol deelnemen aan de trainingen die wij bieden. Mogelijke instrumenten die ingezet kunnen worden zijn de digitale observatie tool (DOT), de school evaluatietool (SET) en de beoordelings- en ontwikkeltool (BOOT). Het zijn zeer effectieve instrumenten die inmiddels al in meer dan 150 scholen gebruikt worden. Niet alleen in Nederland, maar ook in België.

De DOT is bedoeld om lesobservaties zodanig (digitaal) te registreren dat ze zeer belangrijke informatie opleveren over het primaire proces in uw school en over de manier waarop docenten hun lessen inrichten. Daarmee is de DOT niet alleen het middel om de deskundigheid en de vaardigheid van de docenten te bevorderen en te vergroten, maar ook het middel om vakgroepen te sturen in het vormgeven van hun onderwijsleerproces. Het instrument van de DOT kan eveneens worden benut als tool voor collegiale visitatie en coaching op specifieke punten.

Met de beoordelings- en ontwikkeltool (BOOT) schept u de mogelijkheden een uitstekende beoordelingsprocedure voor te bereiden die past bij uw strategisch HR-beleid.

Meer informatie over deze instrumenten vindt u op eloo.nl.

Inzet van onze digitale tools