Lesobservaties en audits

Lesobservaties en audits

Het observeren van lessen is de manier bij uitstek om een beeld te verkrijgen van het onderwijs in uw organisatie. Directe feedback op waargenomen lessen blijkt de meest effectieve aanpak van onderwijsvernieuwing en -verbetering te zijn. En: u krijgt in toenemende mate de mogelijkheid zelf de kwaliteitsontwikkeling te monitoren en daarover te rapporteren.

In het PO en VO bestaat in toenemende mate ruimte om eigen rapportages op te stellen, ook voor de inspectie. Daarvoor zijn valide en praktische instrumenten van belang. Van Loo en Partners werkt met de tools die in opdracht van scholen zijn gemaakt door e-Loo: de DOT, de digitale observatietool en de DAT, de Digitale Audit tool. Met deze webapplicaties worden op eenvoudige en snelle wijze lesobservaties uitgevoerd aan de hand van (de per 1 september 2017 vernieuwde) indicatoren uit het waarderingskader van de onderwijsinspectie. De school kan als aanvulling op de standaardvragenlijst eigen specifieke (school-)indicatoren toevoegen.

De DOT genereert gegevens over de kwaliteit van het onderwijsleerproces, zowel schoolbreed als individueel (per docent) gericht. Schoolbreed verschaffen de analyses van de DOT inzicht over de actuele stand van zaken in het onderwijsleerproces binnen de organisatie als geheel, of bijvoorbeeld in een vakgroep of opleiding. Op het niveau van de docent kunnen de analyses aanleiding zijn voor het maken van ontwikkelafspraken. Een ‘vlootschouw’ of een benchmark behoort ook tot de mogelijkheden van de DOT. Zie verder: www.eloo.nl.

Met de DAT stelt u snel en goed een valide kwaliteitsrapport op. In het najaar van 2017 voert e-Loo met enkele grotere schoolbesturen in Nederland een groot pilot-project uit. Onderzocht wordt hoe een onderwijsorganisatie in het VO audits systematisch kan inzetten voor haar eigen kwaliteitszorgsysteem, gebruikmakend van digitaal verwerkte en geanalyseerde data. Doordat de tools van e-Loo eenvoudig en op alle lagen in de onderwijsorganisatie dagelijks simpel toegankelijk zijn, is de verwachting dat kwaliteitszorg hiermee veel dieper in onderwijsorganisaties gepositioneerd wordt.

Lesobservatie audits

Wij bieden ook de mogelijkheid tot het houden van lesobservatie audits in de school aan de hand van de DOT. Een lesobservatie audit kan om belangrijke redenen gewenst zijn. U wilt bijvoorbeeld als management inzetten op kwaliteitsverbetering. Daarom wilt u een actueel beeld verkrijgen van de staat van het onderwijsleerproces op uw school. Daarbij gaat het om het verkrijgen van helder zicht op de didactische vaardigheden die de docenten inzetten om hun leer- en lesdoelen te bereiken en het gebruik in de lessen van ict. Ook kan het zijn, dat uw school bezoek krijgt van de Inspectie. Daarom wilt u ter voorbereiding daarvan weten hoe uw school scoort op de kernkaders van de Inspectie.

Lesobservatie audits

Soorten audits

Een lesobservatie audit kan op verschillende manieren plaats vinden. De hierna genoemde mogelijkheden geven hierover een idee. Uiteraard zijn er varianten mogelijk die in de vorm van maatwerk kunnen aansluiten bij specifieke wensen van de school.

U wilt beschikken over veel data in een korte tijd. Hiervoor is passend een audit die plaats vindt op één schooldag. Twee van onze medewerkers bezoeken op die dag zoveel mogelijk halve lessen waarvan zij de observaties vastleggen in de DOT. De docenten krijgen geen persoonlijke feedback, omdat het gaat om het beeld van het onderwijs en niet om een beeld van het persoonlijk functioneren van docenten.

U wilt naast het (bredere) beeld van de actuele staat van het onderwijsleerproces ook beschikken over een specifiek beeld van docenten. In dat geval worden geen halve lessen, maar hele lessen geobserveerd en krijgen de docenten wel een persoonlijke terugkoppeling. Deze audit zal zich voltrekken over meerdere dagen waarbij de duur tevens wordt bepaald door de inzet van het aantal medewerkers om de audit te verrichten.

Feedback

Op basis van de analyses van de ééndaagse audit van halve lessen, ontvangt u een algemene rapportage voorzien van adviezen. Bij de meerdaagse audit van hele lessen ontvangt u niet alleen een rapportage met algemene adviezen maar ook adviezen gericht op het persoonlijk functioneren van één of meerdere docenten.

U kunt er als school ook voor kiezen door ons een rapportage te verzorgen in de vorm van een presentatie aan het schoolteam.