Opleiding voor projectleiders - collegiaal leidinggeven aan professionals

Opleiding voor projectleiders - collegiaal leidinggeven aan professionals

Van Loo en Partners heeft meer dan tien jaar ervaring met het opleiden van projectleiders in onderwijsorganisaties. Ruim 500 docenten hebben deze opleiding gevolgd en met succes afgerond. Zij ontwikkelden vaardigheden:

 • analyseren van ambities en knelpunten
 • contracteren en plannen van een project
 • definiëren van een passende oplossing of aanpak
 • opstellen van een plan van aanpak
 • leiden van een collegiale groep en leidinggeven aan professionals.

Tijdens de opleiding voeren projectgroepen een aantal projecten uit, die ook direct leiden tot relevante resultaten. Deze opleiding verzorgen wij uitsluitend ‘in company’, dat wil zeggen dat docenten van een onderwijsorganisatie (of van een ‘gelegenheids samenwerkingsverband’) samen leren en werken aan een aantal projecten. Onderlinge feedback, ‘sparren’, hulp bieden, kennis uitwisselen tussen opleidingen: ‘it’s all in the game’.

Trainingen voor leidinggevenden in het onderwijs (PO-VO-MBO-HO)

In elke organisatie maken bestuur en leidinggevenden het verschil. Dit geldt ook voor het onderwijs.

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en trainen van leidinggevenden binnen het onderwijs, zowel op het niveau van het bestuur, de directie als het middenkader. Daarbij richten wij ons eveneens op de rol van docenten in leidinggevende posities binnen een vaksectie (zie: opleiding sectieleiders) of een projectgroep (zie: opleiding ‘projectleiding in het onderwijs’). Voor leidinggevenden hebben wij een aantal interessante opleidingstrajecten.

Onze begeleiding en trainingen hebben als focus de inzet op effectieve aansturing en adequate ondersteuning door de leidinggevenden. Wij zien dit als de voorwaarden voor een doelmatig opererende schoolorganisatie waarin sterke teams en goed functionerende vaksecties zo optimaal mogelijk resultaatgericht kunnen werken ten dienste van het onderwijsleerproces, de leerlingenzorg en leerlingenbegeleiding.

Trainingen voor leidinggevenden in het onderwijs (PO-VO-MBO-HO)
Training projectleiding voor onderwijsorganisaties

Training projectleiding voor onderwijsorganisaties

Eveneens aangeboden als onderdeel van de Master in Modules van de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement.

In deze cursus projectmanagement leert u een project, bijvoorbeeld een onderwijsvernieuwing, tot goede resultaten te brengen. De cursus is specifiek bedoeld voor mensen die in een school een project (gaan) leiden.

De volgende onderwerpen worden grondig behandeld:

 • de praktijk van het leiden van een project
 • de theorie achter projectleiding, fasering, planning, budgettering, managen van het project-team
 • het schoolbeleid waarmee u te maken hebt
 • de vaardigheden die u nodig hebt om een project goed te leiden
 • het SMART formuleren van het project en de bijbehorende doelstellingen
 • de uitwisseling van ervaringen
 • de knelpunten die u “on-the-job”.

De cursus omvat 3 dagen in een periode van maximaal 10 weken zodat er voldoende tijd bestaat voor de verwerking van wat u leert èn u de  samenhang blijft zien in wat u leert. Het programma is praktijkgericht en er is aandacht voor belangrijke beleidsterreinen waarmee projectleiders en onderwijsvernieuwers in hun school te maken krijgen. Implementatie en slaagkans van het project zijn belangrijke focuspunten. De strategische ontwikkeling van de school dient als richtinggevend kader.