Kwaliteitszorg en onderzoek

Kwaliteitszorg en onderzoek

Wij zetten graag op verzoek onze specialistische kennis en ruime ervaring in op het gebied van de kwaliteitszorg. Daarbij kan het gaan om doormeting of herijking van de bestaande kwaliteitszorg op uw school, maar ook om het opzetten, introduceren en implementeren van een (nieuw) systeem van kwaliteitszorg.

Onze filosofie daarbij is de volgende:
– kwaliteitstoetsing vindt plaats op elk niveau in de organisatie
– verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Wij ondersteunen de school bij het maken van een kwaliteitsbeleidsplan. Een dergelijk plan geeft op heldere wijze weer wat de school onder kwaliteitszorg wil verstaan, welke ambities en beleidsvoornemens er zijn, welke activiteiten voor meting en borging worden ingezet en hoe op de uitvoering wordt gestuurd.

Ons uitgangspunt is, dat kwaliteitszorg pas zijn beoogde rol kan vervullen als de activiteiten gericht op realisering, handhaving en borging van de kwaliteit systematisch en planmatig plaats vinden. Wij ondersteunen de school bij het ontwerpen van een cyclisch jaarplan waarin zijn opgenomen de kwaliteitsdoelen, te ondernemen activiteiten, aansturing, uitvoering, output en evaluatie.

Als uw wens is het bestaande systeem te herijken of te toetsen op effectiviteit, dan maken wij gebruik van de methode van de Quick Scan. Daarbij analyseren wij in korte tijd uw methodieken voor kwaliteitsmetingen. Op basis daarvan presenteren wij een rapport van bevindingen.

Essentieel voor kwaliteitszorg is de aanwezigheid van een kwaliteitsmedewerker. Wij hebben ruime ervaring in het opleiden daarvan.